Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te PELT Kerkstraat 15/2, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.
4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.

Specifieke voorwaarden van toepassing op de levering van ontbijtmanden

Fijnkost De Dommel kan niet verantwoordelijk gesteld worden, voor foutief ingevulde naam, adres en telefoonnummer. Er zal bij niet thuis zijn van de te beleveren persoon worden gebeld naar opgegeven telefoon nrs, wanneer er niet wordt opgenomen zal er een boodschap worden ingesproken en de ontbijtmand zal aan de deur worden neergezet, er wordt niet later nog eens teruggereden naar het adres van de te beleveren persoon. Er zal geen teruggave van betaalde som kunnen gevorderd worden bij foutief ingevuld formulier. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

HERROEPINGSRECHT en RETOURNERING

Het is uitgesloten dat de klant beroep kan doen op het herroepingsrecht, omdat het geleverde product(en) en snel bederfbare voeding betreft en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Klant die bij het openen van verpakking van het product constateert dat het niet volgens afspraak is bereid of dat de aantallen niet kloppen, kan dit per mail en telefoon melden, er zal dan beslist worden wat de verkoper zal doen ter compensatie, dit kan hoogstens het bijleveren van verkeerde aantal en/of de vervanging van het fout bereide product zijn, of terugbetaling van het foute product indien reeds betaald of een kredietnota ten grote van de schade van het geleverde product, indien deze reeds gefactureerd zouden zijn. De extra tijd die door een latere levering op het feestje of vergadering ontstaat, kan niet ten laste worden gelegd aan de verkoper, doordat de verkoper het product opnieuw zal moeten bereiden en leveren, kan dit uiteraard niet meer op het eerder afgesproken tijdstip.

Betaalmogelijkheden

De betaling van de ontbijt- en cadeaumanden wordt verwerkt door betaalprovider Mollie. Je kunt betalen via:

– Bancontact
– KBC/CBC
– Belfius
– ING